Các ngày lễ trên khắp thế giới vào năm 2021


2021
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho năm 2021. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.
Ngày lễ trên thế giới / Hôm nayNhững ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
28 thg 7, 2021
lễ quốc gia
28 thg 7, 2021
lễ quốc gia
28 thg 7, 2021
Ngày lễ cộng đồng tự trị
28 thg 7, 2021
Sự quan sát
28 thg 7, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
29 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 7, 2021
Sự quan sát
29 thg 7, 2021
Ngày cờ
29 thg 7, 2021
lễ quốc gia
29 thg 7, 2021
Sự quan sát
29 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 7, 2021
lễ quốc gia
30 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 7, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
30 thg 7, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
30 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
lễ quốc gia
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Sự quan sát
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 8, 2021
lễ quốc gia
1 thg 8, 2021
Sự quan sát
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày lễ Ngân hàng Nhà nước
2 thg 8, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ thanh toán không bắt buộc
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
lễ quốc gia
2 thg 8, 2021
lễ quốc gia
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
lễ quốc gia
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
lễ quốc gia
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
3 thg 8, 2021
Sự quan sát
4 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
4 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2021
Sự quan sát
4 thg 8, 2021
Sự quan sát
4 thg 8, 2021
Sự quan sát
5 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 8, 2021
lễ quốc gia
5 thg 8, 2021
Ngày lễ của tỉnh
5 thg 8, 2021
Ngày lễ cộng đồng tự trị
6 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 8, 2021
lễ quốc gia
6 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung