Các ngày lễ trên khắp thế giới vào năm 2021


2021
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho năm 2021. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.
Ngày lễ trên thế giới / Hôm nayNhững ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
6 thg 12, 2021
lễ quốc gia
6 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
lễ quốc gia
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
7 thg 12, 2021
Sự quan sát
7 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
8 thg 12, 2021
Sự quan sát
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
9 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2021
Sự quan sát
9 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
9 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 12, 2021
Sự quan sát
10 thg 12, 2021
lễ quốc gia
10 thg 12, 2021
Sự quan sát
10 thg 12, 2021
Sự quan sát
10 thg 12, 2021
lễ quốc gia
10 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
11 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2021
Sự quan sát
11 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
11 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
12 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
12 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
12 thg 12, 2021
Sự quan sát
12 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
12 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 12, 2021
Cơ đốc giáo
13 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 12, 2021
lễ quốc gia
13 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 12, 2021
Sự quan sát
14 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
15 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
15 thg 12, 2021
Sự quan sát
16 thg 12, 2021
lễ quốc gia
16 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
16 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
16 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung