Các ngày lễ trên khắp thế giới vào năm 2021


2021
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho năm 2021. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.
Ngày lễ trên thế giới / Hôm nayNhững ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
17 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
17 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
17 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
18 thg 4, 2021
Sự quan sát trên toàn thế giới
18 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 4, 2021
Sự quan sát
19 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
19 thg 4, 2021
Sự kiện thể thao
19 thg 4, 2021
ngân hàng,Kỳ nghỉ làm việc
19 thg 4, 2021
lễ quốc gia
19 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
20 thg 4, 2021
Ngày lễ thành phố
20 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
21 thg 4, 2021
lễ quốc gia
21 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
21 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
21 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
21 thg 4, 2021
Sự quan sát
21 thg 4, 2021
lễ quốc gia
22 thg 4, 2021
Sự quan sát
22 thg 4, 2021
Sự quan sát
22 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
22 thg 4, 2021
Địa phương tuân thủ
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
23 thg 4, 2021
Ngày lễ cộng đồng tự trị
23 thg 4, 2021
Địa phương tuân thủ
23 thg 4, 2021
Ngày lễ cộng đồng tự trị
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
23 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
23 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
24 thg 4, 2021
lễ quốc gia
24 thg 4, 2021
Sự quan sát
24 thg 4, 2021
Sự quan sát
24 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
Ngày giao dịch hạn chế trong nửa ngày
25 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 4, 2021
Sự quan sát
25 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
26 thg 4, 2021
Sự quan sát
26 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 4, 2021
Sự quan sát
26 thg 4, 2021
lễ quốc gia
26 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 4, 2021
Sự quan sát
26 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
26 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 4, 2021
Địa phương tuân thủ
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 4, 2021
Sự quan sát
27 thg 4, 2021
lễ quốc gia
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 4, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
28 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 4, 2021
Sự quan sát
29 thg 4, 2021
lễ quốc gia
29 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
30 thg 4, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
30 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
30 thg 4, 2021
Chính thống giáo