Các ngày lễ ở nước Úc vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở nước Úc cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở nước Úc vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Châu Úc
6 thg 1, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
7 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
14 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
26 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Châu Úc
28 thg 1, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
8 thg 2, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
12 thg 2, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
12 thg 2, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
13 thg 2, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
17 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
26 thg 2, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
1 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
6 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
8 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
8 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
8 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
8 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
11 thg 3, 2021
Hồi
Châu Úc
17 thg 3, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
18 thg 3, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
20 thg 3, 2021
Mùa
Châu Úc
21 thg 3, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
28 thg 3, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
28 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
1 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
2 thg 4, 2021
Ngày giao dịch bị hạn chế
Châu Úc
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Châu Úc
3 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
4 thg 4, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Châu Úc
4 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
4 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Châu Úc
6 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
6 thg 4, 2021
Ngày lễ của Khu vực Công của Bang
Châu Úc
8 thg 4, 2021
Lễ kỷ niệm của người Do Thái
Châu Úc
13 thg 4, 2021
Hồi
Châu Úc
15 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Châu Úc
25 thg 4, 2021
Ngày giao dịch hạn chế trong nửa ngày
Châu Úc
26 thg 4, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
30 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
30 thg 4, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
1 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
2 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
3 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Châu Úc
3 thg 5, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
3 thg 5, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
13 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
13 thg 5, 2021
Hồi
Châu Úc
13 thg 5, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
17 thg 5, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
23 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
24 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
26 thg 5, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
30 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
31 thg 5, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
3 thg 6, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
6 thg 6, 2021
Địa phương tuân thủ
Châu Úc
7 thg 6, 2021
Ngày lễ chung của tiểu bang
Châu Úc
8 thg 6, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
14 thg 6, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
14 thg 6, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
21 thg 6, 2021
Mùa
Châu Úc
4 thg 7, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
18 thg 7, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
20 thg 7, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
2 thg 8, 2021
Ngày lễ Ngân hàng Nhà nước
Châu Úc
2 thg 8, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
10 thg 8, 2021
Hồi
Châu Úc
10 thg 8, 2021
Hồi
Châu Úc
11 thg 8, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
15 thg 8, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
5 thg 9, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
7 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
16 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
21 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
23 thg 9, 2021
Mùa
Châu Úc
24 thg 9, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
27 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
27 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của tiểu bang
Châu Úc
28 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
29 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Châu Úc
3 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Châu Úc
4 thg 10, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
4 thg 10, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
4 thg 10, 2021
Ngày lễ chung của tiểu bang
Châu Úc
4 thg 10, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
11 thg 10, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
19 thg 10, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Châu Úc
1 thg 11, 2021
Cơ đốc giáo
Châu Úc
1 thg 11, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Châu Úc