Các ngày lễ ở Guyana vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Guyana cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Guyana vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
23 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
20 thg 3, 2021
Mùa
Guyana
29 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
5 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
26 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
20 thg 6, 2021
Mùa
Guyana
5 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
22 thg 9, 2021
Mùa
Guyana
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
4 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
21 thg 12, 2021
Mùa
Guyana
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana
27 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guyana