Chính sách bảo mật

1. Quy định chung

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này đã được soạn thảo phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân do Ban quản trị trang web timesles.com thực hiện (sau đây gọi tắt là với tư cách là Người điều hành).

1.1. Nhà điều hành đặt mục tiêu và điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các hoạt động của mình là tuân thủ các quyền và tự do của con người và dân sự trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm cả việc bảo vệ các quyền đối với sự riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.

1.2. Chính sách của Nhà điều hành này liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Chính sách) áp dụng cho tất cả các thông tin mà Nhà điều hành có thể nhận được về khách truy cập vào trang web timesles.com.

2. Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Chính sách

2.1. Tự động xử lý dữ liệu cá nhân - xử lý dữ liệu cá nhân bằng công nghệ máy tính;

2.2. Chặn dữ liệu cá nhân - tạm thời chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp cần xử lý để làm rõ dữ liệu cá nhân);

2.3. Trang web - một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng timesles.com;

2.4. Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân - một tập hợp dữ liệu cá nhân có trong cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật đảm bảo quá trình xử lý của chúng;

2.5. Cá nhân hóa dữ liệu cá nhân - các hành động do đó không thể xác định, nếu không sử dụng thông tin bổ sung, quyền sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng cụ thể hoặc chủ thể khác của dữ liệu cá nhân;

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;

2.7. Nhà điều hành - một cơ quan nhà nước, một cơ quan thành phố, một pháp nhân hoặc một cá nhân, độc lập hoặc cùng với những người khác tổ chức và (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần của dữ liệu cá nhân được xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân;

2.8. Dữ liệu cá nhân - bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng của trang web timesles.com;

2.9. Người dùng - bất kỳ khách truy cập nào vào trang web timesles.com;

2.10. Cung cấp dữ liệu cá nhân - các hành động nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người nhất định hoặc một nhóm người nhất định;

2.11. Phổ biến dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một nhóm người không xác định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc để làm quen với dữ liệu cá nhân của một số lượng không giới hạn người, bao gồm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân trên phương tiện truyền thông, đăng trên thông tin và mạng viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;

2.12. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới - chuyển dữ liệu cá nhân đến lãnh thổ của một nhà nước nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nước ngoài, cho một cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài;

2.13. Phá hủy dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động nào dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị phá hủy không thể phục hồi với việc không thể khôi phục thêm nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) người vận chuyển dữ liệu cá nhân quan trọng bị phá hủy.

3. Nhà điều hành có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau của Người dùng

3.1. Họ và tên;

3.2. Địa chỉ email;

3.3. Số điện thoại;

3.4. Năm, tháng, ngày và nơi sinh;

3.5. Hình ảnh;

3.6. Trang web cũng thu thập và xử lý dữ liệu ẩn danh về khách truy cập (bao gồm cookie) bằng cách sử dụng dịch vụ thống kê Internet (Yandex Metrica và Google Analytics và các dịch vụ khác).

3.7. Các dữ liệu trên dưới đây trong văn bản của Chính sách được thống nhất theo khái niệm chung về Dữ liệu cá nhân.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là để thông báo cho Người dùng bằng cách gửi e-mail; cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu có trên trang web.

4.2. Ngoài ra, Nhà điều hành có quyền gửi cho Người dùng thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới, ưu đãi đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Người sử dụng luôn có thể từ chối nhận các thông báo cung cấp thông tin bằng cách gửi thư cho Người vận hành theo địa chỉ e-mail timesles.com@gmail.com với lưu ý “Từ chối thông báo về sản phẩm, dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt”.

4.3. Dữ liệu Người dùng ẩn danh được thu thập bằng dịch vụ thống kê Internet được sử dụng để thu thập thông tin về các hành động của Người dùng trên trang web, cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

5. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

5.1. Nhà điều hành chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng khi Người dùng điền và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân một cách độc lập thông qua các hình thức đặc biệt trên trang web timesles.com. Bằng cách điền vào các biểu mẫu thích hợp và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân của mình cho Nhà điều hành, Người dùng đồng ý với Chính sách này.

5.2. Nhà điều hành xử lý dữ liệu ẩn danh về Người dùng nếu dữ liệu đó được cho phép trong cài đặt trình duyệt của Người dùng (lưu trữ cookie và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

6. Quy trình thu thập, lưu trữ, chuyển giao và các loại xử lý dữ liệu cá nhân khác

Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Nhà điều hành xử lý được đảm bảo thông qua việc thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.1. Nhà điều hành đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để loại trừ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.

6.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ được chuyển giao cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến việc thực hiện pháp luật hiện hành.

6.3. Trong trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân không chính xác, Người sử dụng có thể cập nhật chúng một cách độc lập bằng cách gửi thông báo cho Người vận hành đến địa chỉ e-mail của Người điều hành là timesles.com@gmail.com được đánh dấu "Đang cập nhật dữ liệu cá nhân".

6.4. Khoảng thời gian để xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người sử dụng có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà điều hành qua e-mail tới địa chỉ email của Nhà điều hành timesles.com@gmail.com với ghi chú “Thu hồi sự đồng ý đối với việc xử lý cá nhân dữ liệu".

7. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

7.1. Trước khi bắt đầu chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, nhà điều hành có nghĩa vụ đảm bảo rằng quốc gia nước ngoài có lãnh thổ được cho là chuyển dữ liệu cá nhân cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy đối với quyền của các chủ thể dữ liệu cá nhân.

7.2. Việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới trên lãnh thổ nước ngoài không đáp ứng các yêu cầu trên chỉ có thể được thực hiện nếu chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý bằng văn bản về việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của mình và / hoặc việc thực hiện một thỏa thuận mà chủ thể của dữ liệu cá nhân là một bên.

8. Điều khoản cuối cùng

8.1. Người dùng có thể nhận được bất kỳ lời giải thích nào về các vấn đề quan tâm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Nhà điều hành qua e-mail timesles.com@gmail.com.

8.2. Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà điều hành. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng phiên bản mới.

8.3. Phiên bản hiện tại của Chính sách được cung cấp miễn phí trên Internet tại timesles.com/ru/cms/policy/.