Các ngày lễ Tại georgia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Tại georgia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Tại georgia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
2 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
7 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
19 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Georgia
3 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
8 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
20 thg 3, 2021
Mùa
Georgia
21 thg 3, 2021
Sự quan sát
Georgia
9 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
30 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
2 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
9 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
12 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
26 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Georgia
21 thg 6, 2021
Mùa
Georgia
28 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
22 thg 9, 2021
Mùa
Georgia
14 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
23 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Georgia
21 thg 12, 2021
Mùa
Georgia
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Georgia