Các ngày lễ ở Ấn Độ vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ấn Độ cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ấn Độ vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
13 thg 1, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 1, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 1, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
20 thg 1, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
26 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
12 thg 2, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
16 thg 2, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
19 thg 2, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
26 thg 2, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
27 thg 2, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
8 thg 3, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
20 thg 3, 2021
Mùa
Ấn Độ
28 thg 3, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
28 thg 3, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
29 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
1 thg 4, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Ấn Độ
2 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
4 thg 4, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
13 thg 4, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 4, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 4, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 4, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
14 thg 4, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
21 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
25 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
1 thg 5, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
7 thg 5, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
7 thg 5, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
13 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
13 thg 5, 2021
Hồi,Ngày lễ chung của địa phương
Ấn Độ
13 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
13 thg 5, 2021
Ngày lễ chung của địa phương,Hồi
Ấn Độ
26 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
26 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
21 thg 6, 2021
Mùa
Ấn Độ
12 thg 7, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
20 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
20 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
24 thg 7, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
1 thg 8, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
15 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
16 thg 8, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
19 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
19 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
21 thg 8, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
22 thg 8, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
30 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
30 thg 8, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
10 thg 9, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
10 thg 9, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
23 thg 9, 2021
Mùa
Ấn Độ
2 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
12 thg 10, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
13 thg 10, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 10, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
15 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
19 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
19 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
20 thg 10, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
24 thg 10, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
4 thg 11, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
5 thg 11, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
6 thg 11, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
10 thg 11, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
19 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
24 thg 11, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
29 thg 11, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ
21 thg 12, 2021
Mùa
Ấn Độ
24 thg 12, 2021
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
25 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Ấn Độ