Các ngày lễ ở Ấn Độ vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ấn Độ cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ấn Độ vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
13 thg 1, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 1, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 1, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
26 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
1 thg 2, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
5 thg 2, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
15 thg 2, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
16 thg 2, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
19 thg 2, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
17 thg 3, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
20 thg 3, 2022
Mùa
Ấn Độ
2 thg 4, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
14 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Ấn Độ
14 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
14 thg 4, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
15 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
17 thg 4, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
1 thg 5, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
3 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
3 thg 5, 2022
Ngày lễ chung của địa phương,Hồi
Ấn Độ
3 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
3 thg 5, 2022
Hồi,Ngày lễ chung của địa phương
Ấn Độ
8 thg 5, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
16 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
16 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
19 thg 6, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
21 thg 6, 2022
Mùa
Ấn Độ
1 thg 7, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
10 thg 7, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
10 thg 7, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
13 thg 7, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
7 thg 8, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
8 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
8 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
11 thg 8, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
15 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
19 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
31 thg 8, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
31 thg 8, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
23 thg 9, 2022
Mùa
Ấn Độ
2 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
2 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
3 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
4 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
5 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
8 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
8 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
9 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
13 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
24 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
24 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
24 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
26 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
26 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
30 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
8 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
24 thg 11, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
19 thg 12, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
22 thg 12, 2022
Mùa
Ấn Độ
24 thg 12, 2022
Kì nghỉ bị cấm
Ấn Độ
25 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
Ấn Độ
26 thg 12, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Ấn Độ