Các ngày lễ ở Samoa thuộc Mỹ vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Samoa thuộc Mỹ cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Samoa thuộc Mỹ vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
18 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
15 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
19 thg 3, 2021
Mùa
American Samoa
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
17 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
31 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
20 thg 6, 2021
Mùa
American Samoa
4 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
16 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
6 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
22 thg 9, 2021
Mùa
American Samoa
11 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
11 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa
21 thg 12, 2021
Mùa
American Samoa
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
American Samoa