Các ngày lễ trên khắp thế giới vào năm 2022


2022
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho năm 2022. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.
Ngày lễ trên thế giới / Hôm nayNhững ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
4 thg 10, 2022
Tiếng Do Thái
4 thg 10, 2022
Cơ đốc giáo
4 thg 10, 2022
Cơ đốc giáo
4 thg 10, 2022
lễ quốc gia
4 thg 10, 2022
Kì nghỉ bị cấm
4 thg 10, 2022
lễ quốc gia
4 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
4 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 10, 2022
Sự quan sát
4 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 10, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 10, 2022
Tiếng Do Thái
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
5 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Hindu
5 thg 10, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Hindu
5 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
5 thg 10, 2022
lễ quốc gia
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 10, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 10, 2022
lễ quốc gia
6 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
6 thg 10, 2022
Sự quan sát
6 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 10, 2022
Sự quan sát trên toàn thế giới
7 thg 10, 2022
Sự quan sát
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Sự quan sát
8 thg 10, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
8 thg 10, 2022
lễ quốc gia
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
lễ quốc gia
8 thg 10, 2022
lễ quốc gia
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ chính thức
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày lễ liên bang
8 thg 10, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
lễ quốc gia
8 thg 10, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Sự quan sát
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 10, 2022
Sự quan sát
8 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
9 thg 10, 2022
lễ quốc gia
9 thg 10, 2022
Sự quan sát