Những kỳ nghỉ xuân trên khắp thế giới


Mùa xuân
2022 năm
Những ngày nghỉ và cuối tuần chính thức vào mùa xuân trên thế giới vào năm 2022.Những kỳ nghỉ xuân gần nhất trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Hồi
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của chính phủ
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Hồi
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
1 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
1 thg 3, 2022
Quốc gia,kỳ nghỉ hợp pháp
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của người Hindu
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ chính thức
1 thg 3, 2022
Ngày lễ ngân hàng
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Hồi
1 thg 3, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
1 thg 3, 2022
Hồi
1 thg 3, 2022
Ngày lễ cộng đồng tự trị
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ trên thực tế
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Hồi
1 thg 3, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 3, 2022
Sự quan sát trên toàn thế giới
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 3, 2022
Tuân thủ hàng năm hàng tháng
1 thg 3, 2022
ngân hàng,Kỳ nghỉ làm việc
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
1 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
1 thg 3, 2022
Quốc gia,kỳ nghỉ hợp pháp
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ được chọn
1 thg 3, 2022
Ngày lễ ngân hàng
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Sự quan sát
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ trên thực tế
1 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2022
ngân hàng,Kỳ nghỉ làm việc
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
2 thg 3, 2022
Ngày lễ của chính phủ
2 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2022
Cơ đốc giáo
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
2 thg 3, 2022
Ngày im lặng
2 thg 3, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
2 thg 3, 2022
Sự quan sát
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2022
Sự quan sát
2 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
2 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung