Những kỳ nghỉ đông trên khắp thế giới

Những kỳ nghỉ đông gần nhất trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ thanh toán không bắt buộc
1 thg 12, 2021
Sự quan sát
1 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
1 thg 12, 2021
lễ quốc gia
1 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 12, 2021
Địa phương tuân thủ
1 thg 12, 2021
Quan sát trạng thái
2 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
2 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
3 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
3 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 12, 2021
Ngày lễ cộng đồng tự trị
3 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
4 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
4 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
5 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
5 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
5 thg 12, 2021
Sự quan sát
5 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
5 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 12, 2021
Sự quan sát
5 thg 12, 2021
lễ quốc gia
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
6 thg 12, 2021
lễ quốc gia
6 thg 12, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
lễ quốc gia
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
7 thg 12, 2021
Sự quan sát
7 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
8 thg 12, 2021
Sự quan sát
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
8 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
9 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2021
Sự quan sát
9 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2021
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc