Các ngày lễ Ở Mexico vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Ở Mexico cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Ở Mexico vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Mexico
6 thg 1, 2022
Sự quan sát
Mexico
2 thg 2, 2022
Sự quan sát
Mexico
5 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Mexico
7 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Mexico
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Mexico
24 thg 2, 2022
Sự quan sát
Mexico
2 thg 3, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Mexico
18 thg 3, 2022
Sự quan sát
Mexico
20 thg 3, 2022
Mùa
Mexico
21 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Mexico
10 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Mexico
14 thg 4, 2022
Ngày lễ ngân hàng
Mexico
15 thg 4, 2022
Ngày lễ ngân hàng
Mexico
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Mexico
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Mexico
30 thg 4, 2022
Sự quan sát
Mexico
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Mexico
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Mexico
5 thg 5, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
Mexico
10 thg 5, 2022
Sự quan sát
Mexico
15 thg 5, 2022
Sự quan sát
Mexico
26 thg 5, 2022
Sự quan sát
Mexico
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
Mexico
16 thg 6, 2022
Sự quan sát
Mexico
19 thg 6, 2022
Sự quan sát
Mexico
21 thg 6, 2022
Mùa
Mexico
15 thg 8, 2022
Sự quan sát
Mexico
15 thg 9, 2022
Sự quan sát
Mexico
16 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Mexico
22 thg 9, 2022
Mùa
Mexico
12 thg 10, 2022
Sự quan sát
Mexico
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Mexico
1 thg 11, 2022
Sự quan sát
Mexico
2 thg 11, 2022
Sự quan sát
Mexico
20 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Mexico
20 thg 11, 2022
Sự quan sát
Mexico
21 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Mexico
8 thg 12, 2022
Sự quan sát
Mexico
12 thg 12, 2022
Ngày lễ ngân hàng
Mexico
21 thg 12, 2022
Mùa
Mexico
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Mexico
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Mexico
28 thg 12, 2022
Sự quan sát
Mexico
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Mexico