Các ngày lễ ở Micronesia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Micronesia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Micronesia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
11 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
1 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
21 thg 3, 2022
Mùa
Micronesia
31 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
15 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
10 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
21 thg 6, 2022
Mùa
Micronesia
21 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
22 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
8 thg 9, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
11 thg 9, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
12 thg 9, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
23 thg 9, 2022
Mùa
Micronesia
30 thg 9, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
1 thg 10, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
24 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
3 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
8 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
11 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
24 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
22 thg 12, 2022
Mùa
Micronesia
23 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
24 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia