Các ngày lễ ở Brazil vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Brazil cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Brazil vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Brazil
25 thg 2, 2022
Sự quan sát
Brazil
26 thg 2, 2022
Sự quan sát
Brazil
27 thg 2, 2022
Sự quan sát
Brazil
28 thg 2, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
2 thg 3, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
20 thg 3, 2022
Mùa
Brazil
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Brazil
17 thg 4, 2022
Sự quan sát
Brazil
21 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Brazil
8 thg 5, 2022
Sự quan sát
Brazil
12 thg 6, 2022
Sự quan sát
Brazil
16 thg 6, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
21 thg 6, 2022
Mùa
Brazil
14 thg 8, 2022
Sự quan sát
Brazil
7 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Brazil
22 thg 9, 2022
Mùa
Brazil
12 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Brazil
12 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 10, 2022
Sự quan sát
Brazil
28 thg 10, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
2 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Brazil
20 thg 11, 2022
Sự quan sát
Brazil
21 thg 12, 2022
Mùa
Brazil
24 thg 12, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Brazil
31 thg 12, 2022
Ngày lễ của chính phủ
Brazil