Các ngày lễ Trong Philippines vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Trong Philippines cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Trong Philippines vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
23 thg 1, 2022
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
1 thg 2, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
25 thg 2, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
1 thg 3, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
20 thg 3, 2022
Mùa
Philippines
9 thg 4, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
14 thg 4, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
15 thg 4, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
17 thg 4, 2022
Sự quan sát
Philippines
1 thg 5, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
3 thg 5, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
21 thg 6, 2022
Mùa
Philippines
10 thg 7, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
11 thg 7, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
30 thg 7, 2022
Hồi,Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
21 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
29 thg 8, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
3 thg 9, 2022
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
8 thg 9, 2022
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
23 thg 9, 2022
Mùa
Philippines
8 thg 10, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
1 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
2 thg 11, 2022
Sự quan sát
Philippines
30 thg 11, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
8 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
22 thg 12, 2022
Mùa
Philippines
24 thg 12, 2022
Sự quan sát
Philippines
25 thg 12, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
30 thg 12, 2022
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
31 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines