Các ngày lễ tại Indonesia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần tại Indonesia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới tại Indonesia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
1 thg 2, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
1 thg 3, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
1 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
18 thg 3, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
20 thg 3, 2022
Mùa
Indonesia
15 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
17 thg 4, 2022
Sự quan sát
Indonesia
1 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
3 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
4 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
26 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Indonesia
21 thg 6, 2022
Mùa
Indonesia
10 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
30 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
30 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
12 thg 8, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
17 thg 8, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
19 thg 8, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
31 thg 8, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
23 thg 9, 2022
Mùa
Indonesia
26 thg 9, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
5 thg 10, 2022
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
24 thg 10, 2022
Sự quan sát
Indonesia
24 thg 10, 2022
Sự quan sát
Indonesia
22 thg 12, 2022
Mùa
Indonesia
24 thg 12, 2022
Sự quan sát
Indonesia
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Indonesia