Những kỳ nghỉ xuân trên khắp thế giới


Mùa xuân
2023 năm
Những ngày nghỉ và cuối tuần chính thức vào mùa xuân trên thế giới vào năm 2023.Những kỳ nghỉ xuân gần nhất trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 3, 2023
Sự quan sát
1 thg 3, 2023
Sự quan sát
1 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 3, 2023
lễ quốc gia
1 thg 3, 2023
Sự quan sát
1 thg 3, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
1 thg 3, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
1 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 3, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
1 thg 3, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 3, 2023
Tuân thủ hàng năm hàng tháng
2 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 3, 2023
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
2 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
3 thg 3, 2023
lễ quốc gia
3 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 3, 2023
Sự quan sát
3 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
3 thg 3, 2023
Sự quan sát
3 thg 3, 2023
Sự quan sát
5 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ trong vùng
5 thg 3, 2023
Ngày lễ ngân hàng
5 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
6 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
6 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 3, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
6 thg 3, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
6 thg 3, 2023
Ngày lễ của tỉnh
6 thg 3, 2023
Địa phương tuân thủ
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
7 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
ngày Quốc khánh
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Hindu
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 3, 2023
lễ quốc gia
8 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 3, 2023
Ngày nghỉ lễ chung