Các ngày lễ vào Tháng 8 năm 2023 trên thế giới


2023
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho Tháng 8 năm 2023. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.Upcoming holidays in the world for Tháng 8 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
lễ quốc gia
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 8, 2023
lễ quốc gia
1 thg 8, 2023
Sự quan sát
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 8, 2023
Địa phương tuân thủ
2 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
2 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ thanh toán không bắt buộc
2 thg 8, 2023
lễ quốc gia
3 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2023
lễ quốc gia
3 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
3 thg 8, 2023
Sự quan sát
4 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 8, 2023
Sự quan sát
4 thg 8, 2023
Sự quan sát
4 thg 8, 2023
Sự quan sát
5 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 8, 2023
lễ quốc gia
5 thg 8, 2023
Ngày lễ của tỉnh
5 thg 8, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
6 thg 8, 2023
lễ quốc gia
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày lễ Ngân hàng Nhà nước
7 thg 8, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
lễ quốc gia
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
Địa phương tuân thủ
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
Địa phương tuân thủ
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
lễ quốc gia
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
lễ quốc gia
7 thg 8, 2023
lễ quốc gia
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày lễ của người Hindu
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
Sự quan sát
7 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
7 thg 8, 2023
Địa phương tuân thủ
8 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 8, 2023
Sự quan sát
8 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 8, 2023
lễ quốc gia
9 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 8, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 8, 2023
lễ quốc gia
11 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 8, 2023
lễ quốc gia
12 thg 8, 2023
lễ quốc gia
12 thg 8, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
13 thg 8, 2023
Sự quan sát
13 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 8, 2023
Địa phương tuân thủ
13 thg 8, 2023
Sự quan sát
14 thg 8, 2023
Sự quan sát
14 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
14 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
14 thg 8, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
14 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Sự quan sát
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Sự quan sát
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
15 thg 8, 2023
Sự quan sát
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
16 thg 8, 2023
lễ quốc gia
16 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
16 thg 8, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
17 thg 8, 2023
Sự quan sát
17 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
18 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
18 thg 8, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
19 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 8, 2023
Sự quan sát
19 thg 8, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
19 thg 8, 2023
Sự quan sát
20 thg 8, 2023
lễ quốc gia
20 thg 8, 2023
lễ quốc gia
20 thg 8, 2023
Ngày lễ thành phố
21 thg 8, 2023
lễ quốc gia
21 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
21 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
21 thg 8, 2023
lễ quốc gia
21 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
21 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
21 thg 8, 2023
Sự quan sát
22 thg 8, 2023
Ngày lễ thành phố
23 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
24 thg 8, 2023
Sự quan sát
24 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 8, 2023
lễ quốc gia
25 thg 8, 2023
Sự quan sát
25 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 8, 2023
lễ quốc gia
26 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 8, 2023
lễ quốc gia
27 thg 8, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
28 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
28 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 8, 2023
Ngày lễ thường xuyên
28 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 8, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
29 thg 8, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
30 thg 8, 2023
Sự quan sát
30 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 8, 2023
Sự quan sát
30 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 8, 2023
Ngày lễ của người Hindu
30 thg 8, 2023
lễ quốc gia
30 thg 8, 2023
Sự quan sát
30 thg 8, 2023
lễ quốc gia
30 thg 8, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
31 thg 8, 2023
Ngày lễ liên bang
31 thg 8, 2023
lễ quốc gia
31 thg 8, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
31 thg 8, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới