Ngày lễ mùa thu trên thế giới


Mùa thu
2023 năm
Các ngày nghỉ lễ và cuối tuần chính thức vào mùa thu trên thế giới vào năm 2023.Những ngày lễ mùa thu gần nhất trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 9, 2023
Sự quan sát
1 thg 9, 2023
Sự quan sát
1 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 9, 2023
Sự quan sát
1 thg 9, 2023
lễ quốc gia
1 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 9, 2023
Sự quan sát
2 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
2 thg 9, 2023
lễ quốc gia
3 thg 9, 2023
Sự quan sát
3 thg 9, 2023
Sự quan sát
3 thg 9, 2023
Ngày lễ làm việc đặc biệt
3 thg 9, 2023
Sự quan sát
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
lễ quốc gia
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
4 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 9, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
4 thg 9, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
4 thg 9, 2023
lễ quốc gia
5 thg 9, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
6 thg 9, 2023
lễ quốc gia
6 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 9, 2023
lễ quốc gia
6 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 9, 2023
lễ quốc gia
7 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 9, 2023
Ngày lễ thành phố
7 thg 9, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 9, 2023
lễ quốc gia
8 thg 9, 2023
Sự quan sát
8 thg 9, 2023
lễ quốc gia
8 thg 9, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 9, 2023
lễ quốc gia
8 thg 9, 2023
Ngày lễ làm việc đặc biệt
8 thg 9, 2023
Ngày lễ của tỉnh
8 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
8 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
8 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
8 thg 9, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
9 thg 9, 2023
Sự quan sát
9 thg 9, 2023
Sự quan sát
9 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 9, 2023
Sự quan sát
9 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 9, 2023
Địa phương tuân thủ
10 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
10 thg 9, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
11 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 9, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 9, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
11 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
11 thg 9, 2023
Sự quan sát
11 thg 9, 2023
Sự quan sát
11 thg 9, 2023
Sự quan sát
12 thg 9, 2023
Sự quan sát
12 thg 9, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
13 thg 9, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
14 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
Tiếng Do Thái
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
15 thg 9, 2023
Sự quan sát
15 thg 9, 2023
lễ quốc gia
15 thg 9, 2023
Ngày lễ thành phố
15 thg 9, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
15 thg 9, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
15 thg 9, 2023
Sự quan sát