Những kỳ nghỉ đông trên khắp thế giới

Những kỳ nghỉ đông gần nhất trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ thanh toán không bắt buộc
1 thg 12, 2022
Sự quan sát
1 thg 12, 2022
lễ quốc gia
1 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 12, 2022
Quan sát trạng thái
1 thg 12, 2022
Địa phương tuân thủ
2 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
3 thg 12, 2022
Ngày lễ cộng đồng tự trị
3 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
4 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
4 thg 12, 2022
Sự quan sát
4 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
4 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 12, 2022
Sự quan sát
5 thg 12, 2022
lễ quốc gia
6 thg 12, 2022
Sự quan sát
6 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
6 thg 12, 2022
lễ quốc gia
6 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
6 thg 12, 2022
Sự quan sát
6 thg 12, 2022
Sự quan sát
6 thg 12, 2022
Ngày lễ cộng đồng tự trị
6 thg 12, 2022
Sự quan sát
6 thg 12, 2022
Sự quan sát
7 thg 12, 2022
Sự quan sát
7 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
8 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
8 thg 12, 2022
Sự quan sát
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
8 thg 12, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2022
Ngày lễ ngân hàng
9 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2022
Sự quan sát
9 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
9 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 12, 2022
Sự quan sát
10 thg 12, 2022
lễ quốc gia
10 thg 12, 2022
Sự quan sát
10 thg 12, 2022
Sự quan sát
10 thg 12, 2022
lễ quốc gia
10 thg 12, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
11 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2022
Sự quan sát
11 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
11 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2022
Ngày lễ chung của địa phương