Các ngày lễ ở Hoa Kỳ vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Hoa Kỳ cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Hoa Kỳ vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
Hoa Kỳ
2 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
Hoa Kỳ
4 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
6 thg 1, 2023
Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
7 thg 1, 2023
Chính thống giáo
Hoa Kỳ
7 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
13 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
13 thg 1, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
14 thg 1, 2023
Chính thống giáo
Hoa Kỳ
15 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
16 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
Hoa Kỳ
16 thg 1, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
16 thg 1, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
16 thg 1, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
19 thg 1, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
19 thg 1, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
22 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
22 thg 1, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
26 thg 1, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
27 thg 1, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
29 thg 1, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
1 thg 2, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
1 thg 2, 2023
Tuân thủ hàng năm hàng tháng
Hoa Kỳ
2 thg 2, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
2 thg 2, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
3 thg 2, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
4 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
4 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
5 thg 2, 2023
Sự kiện thể thao
Hoa Kỳ
6 thg 2, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
Hoa Kỳ
6 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
6 thg 2, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
Hoa Kỳ
11 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
11 thg 2, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
12 thg 2, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
12 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
13 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
13 thg 2, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
14 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
15 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
16 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
18 thg 2, 2023
Hồi
Hoa Kỳ
20 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
20 thg 2, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
Hoa Kỳ
20 thg 2, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
21 thg 2, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 2, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
21 thg 2, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
21 thg 2, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
21 thg 2, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
22 thg 2, 2023
Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
28 thg 2, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
1 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
1 thg 3, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
1 thg 3, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
1 thg 3, 2023
Tuân thủ hàng năm hàng tháng
Hoa Kỳ
2 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
2 thg 3, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
3 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
3 thg 3, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
6 thg 3, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
Hoa Kỳ
7 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
8 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
9 thg 3, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
12 thg 3, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Hoa Kỳ
17 thg 3, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
17 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
20 thg 3, 2023
Mùa
Hoa Kỳ
20 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
22 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
23 thg 3, 2023
Hồi
Hoa Kỳ
23 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
24 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
25 thg 3, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
25 thg 3, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
25 thg 3, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
26 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
27 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
27 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
29 thg 3, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ
31 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
Hoa Kỳ
1 thg 4, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
Hoa Kỳ
2 thg 4, 2023
Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
2 thg 4, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
2 thg 4, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
3 thg 4, 2023
Địa phương tuân thủ
Hoa Kỳ
4 thg 4, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
6 thg 4, 2023
Cơ đốc giáo
Hoa Kỳ
6 thg 4, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
Hoa Kỳ
6 thg 4, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
6 thg 4, 2023
Sự quan sát
Hoa Kỳ