Ngày chiến thắng vào năm 2022 trên khắp thế giới


Ngày chiến thắng ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
9 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ làm việc
9 thg 5, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
9 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
9 thg 5, 2022
Sự quan sát
9 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 5, 2022
Sự quan sát
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
23 thg 6, 2022
lễ quốc gia
8 thg 8, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
30 thg 8, 2022
lễ quốc gia
7 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung