Các ngày lễ ở Trung Quốc vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Trung Quốc cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Trung Quốc vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
21 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
22 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
23 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
24 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
25 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
26 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
27 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
5 thg 2, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
21 thg 2, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 3, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
12 thg 3, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
21 thg 3, 2023
Mùa
Trung Quốc
5 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 5, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
1 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
21 thg 6, 2023
Mùa
Trung Quốc
22 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 7, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
11 thg 7, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
1 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
22 thg 8, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
30 thg 8, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
23 thg 9, 2023
Mùa
Trung Quốc
29 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
2 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
5 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
6 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
7 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Trung Quốc
23 thg 10, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 11, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc
22 thg 12, 2023
Mùa
Trung Quốc
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
Trung Quốc