Các ngày lễ ở Trung Quốc vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Trung Quốc cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Trung Quốc vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
9 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
10 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
11 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
12 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
13 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
14 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
15 thg 2, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
24 thg 2, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 3, 2024
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
11 thg 3, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
12 thg 3, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
20 thg 3, 2024
Mùa
Trung Quốc
4 thg 4, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 5, 2024
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
1 thg 6, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
10 thg 6, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
21 thg 6, 2024
Mùa
Trung Quốc
1 thg 7, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
11 thg 7, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
1 thg 8, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
10 thg 8, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
18 thg 8, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
10 thg 9, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
17 thg 9, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
22 thg 9, 2024
Mùa
Trung Quốc
1 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
2 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
5 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
6 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
7 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Trung Quốc
11 thg 10, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 11, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc
21 thg 12, 2024
Mùa
Trung Quốc
25 thg 12, 2024
Sự quan sát
Trung Quốc