Các ngày lễ ở Trung Quốc vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Trung Quốc cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Trung Quốc vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
31 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
2 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
5 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
6 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
15 thg 2, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
4 thg 3, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 3, 2022
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
12 thg 3, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
20 thg 3, 2022
Mùa
Trung Quốc
5 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 5, 2022
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
21 thg 6, 2022
Mùa
Trung Quốc
1 thg 7, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
11 thg 7, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
1 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 8, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
12 thg 8, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
10 thg 9, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
10 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
23 thg 9, 2022
Mùa
Trung Quốc
1 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
2 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 10, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
5 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
6 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
7 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Trung Quốc
8 thg 11, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc
22 thg 12, 2022
Mùa
Trung Quốc
25 thg 12, 2022
Sự quan sát
Trung Quốc