Những kỳ nghỉ hè trên khắp thế giới

Những kỳ nghỉ hè gần nhất trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 6, 2023
Sự quan sát
1 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2023
lễ quốc gia
1 thg 6, 2023
Sự quan sát
1 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2023
Sự quan sát
1 thg 6, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 6, 2023
lễ quốc gia
1 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2023
lễ quốc gia
1 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 6, 2023
Địa phương tuân thủ
2 thg 6, 2023
lễ quốc gia
2 thg 6, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
2 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
2 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 6, 2023
Quan sát trạng thái
3 thg 6, 2023
Sự quan sát
3 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 6, 2023
Địa phương tuân thủ
4 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
4 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
4 thg 6, 2023
Sự quan sát
4 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
4 thg 6, 2023
Sự quan sát
4 thg 6, 2023
Sự quan sát
4 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
4 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
4 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
4 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2023
Ngày lễ chung của tiểu bang
5 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
5 thg 6, 2023
Ngày lễ khu vực tư nhân
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia
5 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia
5 thg 6, 2023
Ngày lễ liên bang
5 thg 6, 2023
Sự quan sát
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
5 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Chính thống giáo
5 thg 6, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 6, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
6 thg 6, 2023
Địa phương tuân thủ
6 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2023
Sự quan sát
7 thg 6, 2023
lễ quốc gia
7 thg 6, 2023
Sự quan sát
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
Ngày lễ của chính phủ
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 6, 2023
Sự quan sát
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
Sự quan sát
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 6, 2023
lễ quốc gia
8 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
8 thg 6, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
8 thg 6, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo
8 thg 6, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 6, 2023
Ngày lễ ngân hàng
9 thg 6, 2023
Ngày nghỉ lễ chung