Các ngày lễ vào Tháng 12 năm 2023 trên thế giới


2023
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho Tháng 12 năm 2023. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.Upcoming holidays in the world for Tháng 12 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ thanh toán không bắt buộc
1 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2023
Sự quan sát
1 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 12, 2023
lễ quốc gia
1 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 12, 2023
Địa phương tuân thủ
1 thg 12, 2023
Quan sát trạng thái
2 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
3 thg 12, 2023
Sự quan sát
3 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
3 thg 12, 2023
Sự quan sát
3 thg 12, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
3 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
3 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
4 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
4 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 12, 2023
Sự quan sát
5 thg 12, 2023
lễ quốc gia
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
6 thg 12, 2023
lễ quốc gia
6 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
6 thg 12, 2023
Sự quan sát
7 thg 12, 2023
Sự quan sát
7 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
7 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
8 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
8 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
8 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
8 thg 12, 2023
Sự quan sát
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
8 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
8 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
8 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
8 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
8 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
8 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
9 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
9 thg 12, 2023
Sự quan sát
9 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
9 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
9 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 12, 2023
Sự quan sát
10 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
10 thg 12, 2023
lễ quốc gia
10 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
10 thg 12, 2023
Sự quan sát
10 thg 12, 2023
Sự quan sát
10 thg 12, 2023
Sự quan sát
10 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
10 thg 12, 2023
lễ quốc gia
10 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
11 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2023
Sự quan sát
11 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
11 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
11 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
12 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
12 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
12 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 12, 2023
Cơ đốc giáo
13 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
13 thg 12, 2023
lễ quốc gia
13 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 12, 2023
Sự quan sát
13 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
14 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
15 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
15 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
15 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
15 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
15 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
15 thg 12, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
15 thg 12, 2023
Sự quan sát
16 thg 12, 2023
lễ quốc gia
16 thg 12, 2023
lễ quốc gia
16 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
16 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
17 thg 12, 2023
lễ quốc gia
17 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
17 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
17 thg 12, 2023
Sự quan sát
17 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
17 thg 12, 2023
Sự quan sát
17 thg 12, 2023
Sự quan sát
18 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
18 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
18 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
18 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
18 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
19 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 12, 2023
Sự quan sát,Chính thống giáo
20 thg 12, 2023
Ngày lễ bắt buộc
20 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
20 thg 12, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
22 thg 12, 2023
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
22 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
22 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
22 thg 12, 2023
Sự quan sát
22 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
24 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ một ngày
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
24 thg 12, 2023
Ngày lễ của chính phủ
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 12, 2023
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Ngày im lặng
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Quan sát chính
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ Ngân hàng
24 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng,Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
24 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày giao dịch bị hạn chế
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Quốc gia,kỳ nghỉ hợp pháp
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ chính thức
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày lễ liên bang
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày lễ thường xuyên
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
25 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
25 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
25 thg 12, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế địa phương
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Sự quan sát
26 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Sự quan sát
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
lễ quốc gia
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
26 thg 12, 2023
Sự quan sát
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
26 thg 12, 2023
Sự quan sát
26 thg 12, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 12, 2023
lễ quốc gia
27 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 12, 2023
Ngày lễ của chính phủ
28 thg 12, 2023
Sự quan sát
29 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 12, 2023
Ngày lễ thường xuyên
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ một ngày
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ của chính phủ
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Quan sát chính
31 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Nửa ngày nghỉ lễ
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Nửa ngày cho nhân viên
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
31 thg 12, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
Sự quan sát
31 thg 12, 2023
lễ quốc gia
31 thg 12, 2023
Sự quan sát