Các ngày lễ vào Tháng 11 năm 2023 trên thế giới


2023
năm
Ngày lễ và cuối tuần chính thức trên thế giới cho Tháng 11 năm 2023. Ngày của những ngày lễ tiếp theo.Upcoming holidays in the world for Tháng 11 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 11, 2023
Sự quan sát
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày im lặng,Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Sự quan sát
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 11, 2023
Sự quan sát
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Sự quan sát
1 thg 11, 2023
Ngày lễ cộng đồng tự trị
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo
1 thg 11, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
1 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
lễ quốc gia
2 thg 11, 2023
lễ quốc gia
2 thg 11, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
lễ quốc gia
2 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
2 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
lễ quốc gia
2 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
2 thg 11, 2023
lễ quốc gia
2 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo
2 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
2 thg 11, 2023
ngân hàng,Kỳ nghỉ làm việc
2 thg 11, 2023
Sự quan sát
3 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2023
lễ quốc gia
3 thg 11, 2023
lễ quốc gia
3 thg 11, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
3 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 11, 2023
lễ quốc gia
3 thg 11, 2023
Trên thực tế nửa kỳ nghỉ
4 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 11, 2023
lễ quốc gia
4 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 11, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
4 thg 11, 2023
lễ quốc gia
4 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Sự quan sát
5 thg 11, 2023
Sự quan sát
5 thg 11, 2023
lễ quốc gia
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Sự quan sát
5 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
5 thg 11, 2023
Sự kiện thể thao
6 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
6 thg 11, 2023
lễ quốc gia
6 thg 11, 2023
lễ quốc gia
6 thg 11, 2023
lễ quốc gia
6 thg 11, 2023
lễ quốc gia
6 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
7 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
7 thg 11, 2023
lễ quốc gia
7 thg 11, 2023
Sự quan sát
7 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
8 thg 11, 2023
Sự quan sát
8 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
9 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 11, 2023
lễ quốc gia
10 thg 11, 2023
Sự quan sát
10 thg 11, 2023
Sự quan sát
10 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
10 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Sự quan sát
11 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
Sự quan sát
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ tùy chọn
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
lễ quốc gia
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
11 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
12 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
13 thg 11, 2023
Ngày lễ của người Hindu
13 thg 11, 2023
Ngày lễ của người Hindu
14 thg 11, 2023
Sự quan sát
14 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
15 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
15 thg 11, 2023
Ngày lễ của chính phủ khu vực
15 thg 11, 2023
lễ quốc gia
15 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 11, 2023
Sự quan sát
16 thg 11, 2023
Sự quan sát
16 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
16 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
17 thg 11, 2023
Sự quan sát
17 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
17 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
17 thg 11, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
18 thg 11, 2023
lễ quốc gia
18 thg 11, 2023
Quốc gia,kỳ nghỉ hợp pháp
18 thg 11, 2023
lễ quốc gia
18 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
19 thg 11, 2023
Ngày im lặng
19 thg 11, 2023
lễ quốc gia
19 thg 11, 2023
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
19 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
19 thg 11, 2023
Sự quan sát trên toàn thế giới
20 thg 11, 2023
lễ quốc gia
20 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
20 thg 11, 2023
Sự quan sát
20 thg 11, 2023
lễ quốc gia
20 thg 11, 2023
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
20 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
20 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
21 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
21 thg 11, 2023
Sự quan sát
21 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
21 thg 11, 2023
Sự quan sát
21 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
22 thg 11, 2023
Sự quan sát
22 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
22 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
lễ quốc gia
23 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 11, 2023
Sự quan sát
23 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ liên bang
24 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Sự quan sát
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
24 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
25 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
25 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
26 thg 11, 2023
Sự quan sát
26 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
27 thg 11, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
27 thg 11, 2023
Ngày lễ thành phố
27 thg 11, 2023
Sự quan sát
27 thg 11, 2023
Sự quan sát
28 thg 11, 2023
lễ quốc gia
28 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 11, 2023
Sự quan sát
28 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
28 thg 11, 2023
lễ quốc gia
29 thg 11, 2023
lễ quốc gia
29 thg 11, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
29 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 11, 2023
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
29 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 11, 2023
Ngày lễ thường xuyên
30 thg 11, 2023
lễ quốc gia
30 thg 11, 2023
Ngày lễ Ngân hàng địa phương
30 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 11, 2023
Ngày nghỉ lễ chung