Các ngày lễ ở Đài Loan vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Đài Loan cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Đài Loan vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
2 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
2 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
21 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
22 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
23 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
24 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
25 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
26 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 2, 2023
Sự quan sát
Đài loan
5 thg 2, 2023
Sự quan sát
Đài loan
5 thg 2, 2023
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 2, 2023
Sự quan sát
Đài loan
28 thg 2, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
10 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 3, 2023
Mùa
Đài loan
29 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
4 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
9 thg 4, 2023
Sự quan sát
Đài loan
1 thg 5, 2023
Khu vực riêng tư
Đài loan
4 thg 5, 2023
Sự quan sát
Đài loan
4 thg 5, 2023
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 5, 2023
Sự quan sát
Đài loan
14 thg 5, 2023
Sự quan sát
Đài loan
26 thg 5, 2023
Sự quan sát
Đài loan
3 thg 6, 2023
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 6, 2023
Mùa
Đài loan
22 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
30 thg 6, 2023
Sự quan sát
Đài loan
30 thg 6, 2023
Sự quan sát
Đài loan
8 thg 8, 2023
Sự quan sát
Đài loan
22 thg 8, 2023
Sự quan sát
Đài loan
30 thg 8, 2023
Sự quan sát
Đài loan
3 thg 9, 2023
Sự quan sát
Đài loan
23 thg 9, 2023
Mùa
Đài loan
28 thg 9, 2023
Sự quan sát
Đài loan
29 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
10 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Đài loan
21 thg 10, 2023
Sự quan sát
Đài loan
23 thg 10, 2023
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 10, 2023
Sự quan sát
Đài loan
31 thg 10, 2023
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 11, 2023
Sự quan sát
Đài loan
22 thg 12, 2023
Mùa
Đài loan
22 thg 12, 2023
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 12, 2023
Sự quan sát
Đài loan