Ngày giải phóng vào năm 2021 trên khắp thế giới


Ngày giải phóng ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
13 thg 1, 2021
Sự quan sát
26 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 2, 2021
Ngày nghỉ chính thức
3 thg 3, 2021
lễ quốc gia
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia
5 thg 5, 2021
Sự quan sát
5 thg 5, 2021
Khu vực công
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
17 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
14 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
4 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
21 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 8, 2021
lễ quốc gia
14 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
23 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
29 thg 11, 2021
lễ quốc gia