Những kỳ nghỉ hè trên khắp thế giới

Những kỳ nghỉ hè gần nhất trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 6, 2022
Sự quan sát
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
1 thg 6, 2022
Sự quan sát
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2022
Sự quan sát
1 thg 6, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2022
lễ quốc gia
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
1 thg 6, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
1 thg 6, 2022
Địa phương tuân thủ
2 thg 6, 2022
lễ quốc gia
2 thg 6, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
2 thg 6, 2022
Sự quan sát,Chính thống giáo
2 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
2 thg 6, 2022
Quan sát trạng thái
3 thg 6, 2022
lễ quốc gia
3 thg 6, 2022
Sự quan sát
3 thg 6, 2022
lễ quốc gia
3 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ tùy chọn
3 thg 6, 2022
lễ quốc gia
3 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
3 thg 6, 2022
Địa phương tuân thủ
4 thg 6, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
4 thg 6, 2022
Sự quan sát
4 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ trên thực tế
4 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Ngày lễ khu vực tư nhân
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
5 thg 6, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
5 thg 6, 2022
Ngày lễ của người Do Thái
5 thg 6, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
6 thg 6, 2022
lễ quốc gia
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
6 thg 6, 2022
Ngày lễ chung của tiểu bang
6 thg 6, 2022
Địa phương tuân thủ
6 thg 6, 2022
lễ quốc gia
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2022
lễ quốc gia
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
6 thg 6, 2022
Cơ đốc giáo
6 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung