Các ngày lễ ở El Salvador vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở El Salvador cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở El Salvador vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
16 thg 1, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
8 thg 3, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
20 thg 3, 2022
Mùa
Vị cứu tinh
26 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
10 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
14 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
16 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
3 thg 5, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
7 thg 5, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
10 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
17 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
21 thg 6, 2022
Mùa
Vị cứu tinh
22 thg 6, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
3 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Vị cứu tinh
5 thg 8, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Vị cứu tinh
6 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
15 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
22 thg 9, 2022
Mùa
Vị cứu tinh
1 thg 10, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
12 thg 10, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh
2 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Vị cứu tinh
21 thg 12, 2022
Mùa
Vị cứu tinh
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Vị cứu tinh
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Vị cứu tinh