Các ngày lễ ở Ý vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ý cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ý vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
6 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
20 thg 3, 2022
Mùa
Nước Ý
15 thg 4, 2022
Sự quan sát
Nước Ý
17 thg 4, 2022
Sự quan sát
Nước Ý
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
25 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
25 thg 4, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nước Ý
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
2 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
21 thg 6, 2022
Mùa
Nước Ý
24 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nước Ý
29 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nước Ý
15 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
15 thg 8, 2022
Sự quan sát
Nước Ý
19 thg 9, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nước Ý
23 thg 9, 2022
Mùa
Nước Ý
1 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
7 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nước Ý
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
21 thg 12, 2022
Mùa
Nước Ý
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Nước Ý
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Nước Ý