Các ngày lễ ở Guam vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Guam cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Guam vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
17 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
7 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
21 thg 3, 2022
Mùa
Guam
23 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
21 thg 6, 2022
Mùa
Guam
4 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
21 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
5 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
23 thg 9, 2022
Mùa
Guam
2 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
11 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
22 thg 12, 2022
Mùa
Guam
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Guam