Các ngày lễ Ở Finland vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Ở Finland cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Ở Finland vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
6 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Phần Lan
20 thg 3, 2022
Mùa
Phần Lan
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
17 thg 4, 2022
Sự quan sát
Phần Lan
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
8 thg 5, 2022
Sự quan sát
Phần Lan
26 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
5 thg 6, 2022
Sự quan sát
Phần Lan
21 thg 6, 2022
Mùa
Phần Lan
24 thg 6, 2022
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng
Phần Lan
25 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
23 thg 9, 2022
Mùa
Phần Lan
5 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
13 thg 11, 2022
Sự quan sát
Phần Lan
6 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
21 thg 12, 2022
Mùa
Phần Lan
24 thg 12, 2022
De facto và kỳ nghỉ Ngân hàng
Phần Lan
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Phần Lan
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Phần Lan