Các ngày lễ ở Áo vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Áo cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Áo vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Áo
6 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Áo
19 thg 3, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
20 thg 3, 2021
Mùa
Áo
28 thg 3, 2021
Sự quan sát
Áo
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Áo
2 thg 4, 2021
Sự quan sát
Áo
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Áo
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Áo
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Áo
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Áo
4 thg 5, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
13 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Áo
23 thg 5, 2021
Sự quan sát
Áo
24 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Áo
3 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Áo
21 thg 6, 2021
Mùa
Áo
15 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Áo
16 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Áo
22 thg 9, 2021
Mùa
Áo
24 thg 9, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
26 thg 9, 2021
Sự quan sát
Áo
10 thg 10, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
26 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Áo
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Áo
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Áo
1 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Áo
2 thg 11, 2021
Sự quan sát
Áo
11 thg 11, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
15 thg 11, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
Áo
28 thg 11, 2021
Sự quan sát
Áo
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Áo
21 thg 12, 2021
Mùa
Áo
24 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Áo
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Áo
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Áo
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Áo