Các ngày lễ tại Indonesia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần tại Indonesia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới tại Indonesia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
12 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
11 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
11 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
12 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
14 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
20 thg 3, 2021
Mùa
Indonesia
29 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Indonesia
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
12 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
14 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
17 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
18 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
18 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
26 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
1 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Indonesia
21 thg 6, 2021
Mùa
Indonesia
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
10 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
10 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
17 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
22 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
30 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
10 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
23 thg 9, 2021
Mùa
Indonesia
7 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
15 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Indonesia
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
4 thg 11, 2021
Sự quan sát
Indonesia
4 thg 11, 2021
Sự quan sát
Indonesia
21 thg 12, 2021
Mùa
Indonesia
24 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Indonesia
26 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ chung
Indonesia
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Indonesia