Các ngày lễ Ở Nhật vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Ở Nhật cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Ở Nhật vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
2 thg 1, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Nhật Bản
3 thg 1, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Nhật Bản
11 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
11 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
23 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
3 thg 3, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
3 thg 3, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
20 thg 3, 2021
Mùa
Nhật Bản
20 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
29 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
4 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
5 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
21 thg 6, 2021
Mùa
Nhật Bản
7 thg 7, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
22 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
23 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
6 thg 8, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
8 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
9 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
9 thg 8, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
20 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
23 thg 9, 2021
Mùa
Nhật Bản
23 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
3 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
15 thg 11, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
23 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Nhật Bản
22 thg 12, 2021
Mùa
Nhật Bản
25 thg 12, 2021
Sự quan sát
Nhật Bản
31 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Nhật Bản