Các ngày lễ ở Bangladesh vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bangladesh cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bangladesh vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
10 thg 1, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
16 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
17 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
21 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
27 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
2 thg 3, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
17 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
20 thg 3, 2021
Mùa
Bangladesh
26 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
28 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
29 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Bangladesh
1 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
2 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
3 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
4 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
14 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
14 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
15 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
16 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
26 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bangladesh
26 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bangladesh
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
21 thg 6, 2021
Mùa
Bangladesh
1 thg 7, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Bangladesh
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
21 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
22 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
23 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
24 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
15 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
19 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
22 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Bangladesh
30 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
10 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Bangladesh
23 thg 9, 2021
Mùa
Bangladesh
3 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
7 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Bangladesh
15 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
20 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Bangladesh
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
17 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
16 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
21 thg 12, 2021
Mùa
Bangladesh
24 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Bangladesh
26 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bangladesh
31 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Bangladesh