Các ngày lễ ở Brazil vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Brazil cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Brazil vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Brazil
12 thg 2, 2021
Sự quan sát
Brazil
13 thg 2, 2021
Sự quan sát
Brazil
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Brazil
15 thg 2, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
16 thg 2, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
17 thg 2, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
20 thg 3, 2021
Mùa
Brazil
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Brazil
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Brazil
21 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Brazil
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Brazil
3 thg 6, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
12 thg 6, 2021
Sự quan sát
Brazil
21 thg 6, 2021
Mùa
Brazil
8 thg 8, 2021
Sự quan sát
Brazil
7 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Brazil
22 thg 9, 2021
Mùa
Brazil
12 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Brazil
12 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 10, 2021
Sự quan sát
Brazil
28 thg 10, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
2 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Brazil
20 thg 11, 2021
Sự quan sát
Brazil
21 thg 12, 2021
Mùa
Brazil
24 thg 12, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Brazil
31 thg 12, 2021
Ngày lễ của chính phủ
Brazil