Các ngày lễ ở Guiana thuộc Pháp vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Guiana thuộc Pháp cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Guiana thuộc Pháp vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
15 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
15 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
16 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
16 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
17 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
17 thg 2, 2021
Ngày lễ khu vực tư nhân
Guiana thuộc Pháp
14 thg 3, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp
20 thg 3, 2021
Mùa
Guiana thuộc Pháp
28 thg 3, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp
2 thg 4, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Guiana thuộc Pháp
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
8 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
23 thg 5, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp
24 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
10 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
21 thg 6, 2021
Mùa
Guiana thuộc Pháp
14 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
15 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
22 thg 9, 2021
Mùa
Guiana thuộc Pháp
15 thg 10, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Guiana thuộc Pháp
1 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
2 thg 11, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp
11 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
21 thg 12, 2021
Mùa
Guiana thuộc Pháp
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guiana thuộc Pháp
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Guiana thuộc Pháp