Các ngày lễ ở Hongkong vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Hongkong cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Hongkong vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
12 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
13 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
15 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
20 thg 3, 2021
Mùa
Hồng Kông
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
3 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
19 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
14 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
21 thg 6, 2021
Mùa
Hồng Kông
1 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
21 thg 8, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
21 thg 9, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
22 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
23 thg 9, 2021
Mùa
Hồng Kông
1 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
2 thg 10, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
14 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông
21 thg 12, 2021
Mùa
Hồng Kông
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
27 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Hồng Kông
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Hồng Kông