Các ngày lễ ở Ai Cập vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ai Cập cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ai Cập vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
7 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
25 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
20 thg 3, 2021
Mùa
Ai cập
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
30 thg 4, 2021
Sự quan sát
Ai cập
1 thg 5, 2021
Sự quan sát
Ai cập
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
2 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
13 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
14 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
15 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
21 thg 6, 2021
Mùa
Ai cập
30 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
1 thg 7, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
19 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
20 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
21 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
22 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
23 thg 7, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Ai cập
23 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
10 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
15 thg 8, 2021
Sự quan sát
Ai cập
11 thg 9, 2021
Sự quan sát
Ai cập
22 thg 9, 2021
Mùa
Ai cập
6 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
19 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Ai cập
21 thg 12, 2021
Mùa
Ai cập