Các ngày lễ ở Trung Quốc vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Trung Quốc cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Trung Quốc vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
11 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
12 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
13 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
14 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
15 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
16 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
17 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
26 thg 2, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 3, 2021
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
12 thg 3, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
14 thg 3, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
20 thg 3, 2021
Mùa
Trung Quốc
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 5, 2021
Nửa ngày nghỉ lễ
Trung Quốc
1 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
14 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
21 thg 6, 2021
Mùa
Trung Quốc
1 thg 7, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
11 thg 7, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
1 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
14 thg 8, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
22 thg 8, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
10 thg 9, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
21 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
23 thg 9, 2021
Mùa
Trung Quốc
1 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
2 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
3 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
4 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
5 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
6 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
7 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Trung Quốc
14 thg 10, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
8 thg 11, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc
21 thg 12, 2021
Mùa
Trung Quốc
25 thg 12, 2021
Sự quan sát
Trung Quốc