Các ngày lễ ở Canada vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Canada cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Canada vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Canada
2 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
6 thg 1, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Canada
7 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Canada
14 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Canada
28 thg 1, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
2 thg 2, 2021
Sự quan sát
Canada
12 thg 2, 2021
Sự quan sát
Canada
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Canada
15 thg 2, 2021
Sự quan sát
Canada
15 thg 2, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
15 thg 2, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
15 thg 2, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
15 thg 2, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
17 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
26 thg 2, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
26 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ trên thực tế địa phương
Canada
1 thg 3, 2021
Sự quan sát
Canada
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Canada
11 thg 3, 2021
Hồi
Canada
14 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Canada
15 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
17 thg 3, 2021
Sự quan sát
Canada
20 thg 3, 2021
Mùa
Canada
28 thg 3, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
28 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
1 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Canada
3 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
4 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
4 thg 4, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Canada
4 thg 4, 2021
Ngày kết thúc bán lẻ được chỉ định
Canada
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Canada
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ trên thực tế địa phương
Canada
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Canada
6 thg 4, 2021
Sự quan sát
Canada
8 thg 4, 2021
Lễ kỷ niệm của người Do Thái
Canada
9 thg 4, 2021
Sự quan sát
Canada
13 thg 4, 2021
Hồi
Canada
15 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
26 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
30 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
30 thg 4, 2021
Chính thống giáo
Canada
1 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Canada
2 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Canada
3 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Canada
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Canada
13 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
13 thg 5, 2021
Hồi
Canada
17 thg 5, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
23 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
24 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
24 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Canada
24 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
30 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
3 thg 6, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Canada
20 thg 6, 2021
Mùa
Canada
21 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
21 thg 6, 2021
Sự quan sát
Canada
21 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
24 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
1 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Canada
1 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
9 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
12 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
18 thg 7, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
20 thg 7, 2021
Hồi
Canada
2 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Canada
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
2 thg 8, 2021
Địa phương tuân thủ
Canada
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Canada
4 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
10 thg 8, 2021
Hồi
Canada
15 thg 8, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
16 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
20 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Canada
6 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Canada
7 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
16 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
21 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
22 thg 9, 2021
Mùa
Canada
27 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
28 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
29 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Canada
4 thg 10, 2021
Cơ đốc giáo
Canada
11 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Canada
11 thg 10, 2021
Ngày kết thúc bán lẻ được chỉ định
Canada
11 thg 10, 2021
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
Canada
18 thg 10, 2021
Sự quan sát
Canada