Các ngày lễ ở Guam vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Guam cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Guam vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
18 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
1 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
20 thg 3, 2021
Mùa
Guam
24 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
21 thg 6, 2021
Mùa
Guam
4 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
5 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
21 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
6 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
23 thg 9, 2021
Mùa
Guam
2 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
11 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
22 thg 12, 2021
Mùa
Guam
24 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam
31 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Guam