Các ngày lễ ở quần đảo Bắc Mariana vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở quần đảo Bắc Mariana cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở quần đảo Bắc Mariana vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
17 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
21 thg 2, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
21 thg 3, 2022
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
24 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
15 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
23 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
21 thg 6, 2022
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
4 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
5 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
23 thg 9, 2022
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
10 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
4 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
11 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
8 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
22 thg 12, 2022
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana