Các ngày lễ ở quần đảo Bắc Mariana vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở quần đảo Bắc Mariana cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở quần đảo Bắc Mariana vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
18 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
15 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
20 thg 3, 2021
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
24 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
24 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
21 thg 6, 2021
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
4 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
5 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
6 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
23 thg 9, 2021
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
11 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
4 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
11 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
22 thg 12, 2021
Mùa
Quần đảo Bắc Mariana
24 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana
31 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Bắc Mariana