Các ngày lễ ở Hy Lạp vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Hy Lạp cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Hy Lạp vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
6 thg 1, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
30 thg 1, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
27 thg 2, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
20 thg 3, 2023
Mùa
Hy Lạp
25 thg 3, 2023
lễ quốc gia
Hy Lạp
25 thg 3, 2023
lễ quốc gia
Hy Lạp
14 thg 4, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
16 thg 4, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
17 thg 4, 2023
lễ quốc gia
Hy Lạp
1 thg 5, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
1 thg 5, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
4 thg 6, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
5 thg 6, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
21 thg 6, 2023
Mùa
Hy Lạp
24 thg 7, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Hy Lạp
23 thg 9, 2023
Mùa
Hy Lạp
28 thg 10, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp
17 thg 11, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
21 thg 11, 2023
Sự quan sát
Hy Lạp
22 thg 12, 2023
Mùa
Hy Lạp
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia
Hy Lạp
26 thg 12, 2023
Kỳ nghỉ trên thực tế
Hy Lạp