Các ngày lễ ở Suriname vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Suriname cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Suriname vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
1 thg 2, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
25 thg 2, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
18 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
20 thg 3, 2022
Mùa
Suriname
15 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
18 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
1 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
3 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
21 thg 6, 2022
Mùa
Suriname
1 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
10 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
9 thg 8, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
22 thg 9, 2022
Mùa
Suriname
10 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
24 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
25 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
21 thg 12, 2022
Mùa
Suriname
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Suriname